Sort articles by: Date | Most Rates | Most Views | Comments | Alphabet

ცხოველთა დაცვის ათმა ორგანიზაციამ თბილისის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელობა ქმედუუნაროდ და თანამდებობისათვის არალეგიტიმურად ცნო

Author: GFPA on 17-10-2017, 14:49, views: 1166

7
ცხოველთა დაცვის ათმა ორგანიზაციამ თბილისის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელობა ქმედუუნაროდ და თანამდებობისათვის არალეგიტიმურად ცნო, ცხოველთა დაცვის 10 ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და 53 ცხოველთა მიმკედლებელი, შემფარებელი და დამცველი მოქალაქე აღნიშნული სააგენტოს ოფისთან მ/წლის 16 ოქტომბერს შეიკრიბა და ხელი მოაწერეს მიმართვას რომლითაც მოითხოვეს თბილისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობისაგან აღნიშნული სააგენტოს მოქმედი ხელმძღვანელობის უმოკლეს ვადაში შეცვლა და ახალი ხელმძღვანელობის ერთობლივად არჩევა, ასევე არჩევის წესში ცვლილების შეტანა, რომლის მიხედვითაც ქალაქ თბილისის მთავრობა ვალდებული გახდება სააგენტოს დირექტორი აირჩიოს და გაანთავისუფლოს თანამდებობიდან ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებთან შეთანხმებით.

1)ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2)ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას

3)2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისათვის რეგისტრირებულ პარტიებს/ბლოკებს/საინიციატივო ჯგუფს

 

 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული ცხოველთა დაცვის საქმიანობის ფორმებისა და მიზნების მქონე არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების მიმართვა/რეკომენდაცია:

ჩვენს ორგანიზაციებში დღემდე მრავალი შეტყობინება შემოსულა მოქალაქეთა მხრიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მხრიდან იზოლირებული ცხოველების(კატებისა და ძაღლების) იზოლირების შემდგომ მათი გაუჩინარების შესახებ, მათ შორის ჯანმრთელი, მიკედლებული და იდენტიფიცირებული. მოქალაქეები განცხადებებში ხაზგასმით აღნიშნავენ იმ გარემოებას რომ გაუჩინარებული ცხოველები იზოლირების შემდგომ თავშესაფრიდან ქრებოდნენ საეჭვო გარემოებებში, ხოლო მიზეზად აღნიშნული სააგენტოს სხვადასხვა თანამშრომლები ასახელებდნენ სხვადასხვა/ურთიერთგამომრიცხავ გარემოებებს. ქალაქ თბილისის მერიის ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობამდე ზოოლოგები (მაგალითად: იასონ ბადრიძე) ვარაუდობდნენ რომ ქალაქის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა დაახლოებით 25 000 ერთეული უსახლკარო ძაღლი, უმეტესი მათგანის ლიკვიდაცია 17 000 ერთეული შესყიდული ე.წ. ინგლისური მარილის მეშვეობით მოახდინა აღნიშნულმა ,,თავშესაფარმა"(რომელიც პირველ ჯერზე შედიოდა სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს შემადგენლობაში, ხოლო შემდგომ კი - სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო), ლიკვიდირებული ცხოველების ამსახველი ერთ-ერთი ვიდეო მასალა გასაჯაროვდა მ/წლის 4 ოქტომბერს, 10:30 საათზე, კვირას პრესკლუბში. აღნიშნულ მომსახურებაში ბიუჯეტიდან გახარჯულია 20 მილიონ ლარზე მეტი, მივიჩნევთ რომ აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს ფინანსების უშედეგო ხარჯვას, ცხოველებისა და მათი მიმკედლებლების უფლებების დარღვევას, ვინაიდან სააგენტოს ფუნქციონირებაში არ არის გათვალისწინებული ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების თითქმის არცერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს სახელმწიფოს აქვს აღებული ვალდებულება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით, რომლის მიხედვითაც გათვალისწინებულია ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია OIE-ს რეკომენდაციების მხედველობაში მიღება, ხოლო დასახელებული რეკომენდაციები ითვალისწინებენ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების უშუალო ჩართულობას და გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას უსახლკარო ცხოველთა პოპულაციის მართვის პროგრამებში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გადაუდებელ აუცილებლობად მივიჩნევთ უმოკლეს ვადაში შეუჩერდეს უფლებამოსილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორს თეიმურაზ ფხალაძეს, დირექტორის მოადგილეებს ლერი ქვარაიას და ალექსანდრე კოდუას და ამავდროულად მიღებულ იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების პროექტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ,,ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო’’-ს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ-ში ცვლილების შეტანის თაობზე, რომლის მიხედვითაც სააგენტოს დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნისა და თანამდებობიდან განთავისუფლების გადაწყვეტილებების მიღება ქალაქ თბილისის მთავრობამ უნდა მოახდინოს როგორც ქალაქ თბილისის საკრებულოს თანხმობით ასევე მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში 2017 წლის 4 ოქტომბრამდე რეგისტრირებული იმ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების უმრავლესობის თანხმობით(აკრედიტაციის გავლის ორგანო: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო) რომელთა წესდების მიხედვით საქმიანობის ფორმებსა და მიზნებში უკანასკნელი 1 (ერთი) წლის განმავლობაში განსაზღვრული არის ცხოველთა დაცვა. აგრეთვე აღნიშნულ თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატურის წარდგენა ქალაქ თბილისის მთავრობას უნდა შეეძლოს მხოლოდ 2017 წლის 4 ოქტომბრამდე რეგისტრირებული იმ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების უმრავლესობის თანხმობით რომელთა წესდების მიხედვით საქმიანობის ფორმებსა და მიზნებში უკანასკნელი 1 (ერთი)წლის განმავლობაში განსაზღვრული არის ცხოველთა დაცვა. ამავდროულად დასახელებულ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებთან შეთანხმებით და ასევე მათი ინიციატივით წამოყენებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უნდა იქნეს გატარებული, იმ საკითხებთან მიმართებაში რაც გავლენას ახდენს ქალაქ თბილისში არსებულ ცხოველებზე. შესაბამისად უნდა იქნეს შეტანილი ცვლილებები ზემოაღნიშნული ნორმატიული აქტის მეოთხე მუხლის პირველ ნაწილში და ასევე სხვა მუხლებში, რაც გათვალისწინებული იქნება გადაწყვეტილების პროექტით.

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

 

 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული ცხოველთა დაცვის საქმიანობის ფორმებისა და მიზნების მქონე არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების მიმართვა/რეკომენდაცია:

ჩვენს ორგანიზაციებში დღემდე მრავალი შეტყობინება შემოსულა მოქალაქეთა მხრიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მხრიდან იზოლირებული ცხოველების(კატებისა და ძაღლების) იზოლირების შემდგომ მათი გაუჩინარების შესახებ, მათ შორის ჯანმრთელი, მიკედლებული და იდენტიფიცირებული. მოქალაქეები განცხადებებში ხაზგასმით აღნიშნავენ იმ გარემოებას რომ გაუჩინარებული ცხოველები იზოლირების შემდგომ თავშესაფრიდან ქრებოდნენ საეჭვო გარემოებებში, ხოლო მიზეზად აღნიშნული სააგენტოს სხვადასხვა თანამშრომლები ასახელებდნენ სხვადასხვა/ურთიერთგამომრიცხავ გარემოებებს. ქალაქ თბილისის მერიის ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობამდე ზოოლოგები (მაგალითად: იასონ ბადრიძე) ვარაუდობდნენ რომ ქალაქის ტერიტორიაძე იმყოფებოდა დაახლოებით 25 000 ერთეული უსახლკარო ძაღლი, უმეტესი მათგანის ლიკვიდაცია 17 000 ერთეული შესყიდული ე.წ. ინგლისური მარილის მეშვეობით მოახდინა აღნიშნულმა ,,თავშესაფარმა"(რომელიც პირველ ჯერზე შედიოდა სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს შემადგენლობაში, ხოლო შემდგომ კი - სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო), ლიკვიდირებული ცხოველების ამსახველი ერთ-ერთი ვიდეო მასალა გასაჯაროვდა მ/წლის 4 ოქტომბერს, 10:30 საათზე, კვირას პრესკლუბში. აღნიშნულ მომსახურებაში ბიუჯეტიდან გახარჯულია 20 მილიონ ლარზე მეტი, მივიჩნევთ რომ აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს ფინანსების უშედეგო ხარჯვას, ცხოველებისა და მათი მიმკედლებლების უფლებების დარღვევას, ვინაიდან სააგენტოს ფუნქციონირებაში არ არის გათვალისწინებული ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების თითქმის არცერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს სახელმწიფოს აქვს აღებული ვალდებულება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით, რომლის მიხედვითაც გათვალისწინებულია ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია OIE-ს რეკომენდაციების მხედველობაში მიღება, ხოლო დასახელებული რეკომენდაციები ითვალისწინებენ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების უშუალო ჩართულობას და გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას უსახლკარო ცხოველთა პოპულაციის მართვის პროგრამებში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გადაუდებელ აუცილებლობად მივიჩნევთ უმოკლეს ვადაში დაიწყოს მოკვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნულთან დაკავშირებით და მიღებულ იქნეს სამართლებრივი რეაგირება.


თემურ ლაჭყეპიანი - ააიპ საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაცია, ირინა ლიკლიკაძე - ააიპ ცხოველთა მეგობრები, ქეთევან ინასარიძე - ააიპ ბუნებისა და ცხოველთა გადარჩენის ასოციაცია ნარა, თამარ აქუბარდია - ააიპ ცხოველთა უფლებების ადვოკატირების ცენტრი, გულნარა ფუტკარაძე-სეჩენიანი - ააიპ ცხოველთა სამყარო, შინდიკო რიჟამაძე - ააიპ უტყუარ მეგობარი, ვახტანგ უშვერიძე - ააიპ ვეგან ჯორჯია, ვახტანგ მამალაძე - ააიპ სრულიად საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება, ირმა მთიულიშვილი -ააიპ ცხოველთა დახმარების, უფლებების დაცვისა და რეაბილიტაციის ორგანიზაცია, ნინო რთველიაშვილი -ააიპ საქართველოს ფისომოყვარულთა კლუბი.

 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელობის ლეგიტიმაცია ასევე შეწყვეტილად ცნეს, ხელი მოაწერეს და შეუერთდნენ მიმართვას ცხოველთა მიმკედლებელი, შემფარებელი და დამცველი მოქალაქეები: ანა პილტოიანი, ნინო გოქაძე, მარი ბასელაური, მარიამ კიკნაძე. გიორგი ჩხიროძე, ლანა ლემონჯავა, ნატო მუმლაძე, ლულუ კალანდაძე, მარინა ტიკარაძე, ერმალო ურუშაძე, გიორგი ზუბიაშვილი, გიორგი გასიშვილი, ნატალია ბერაძე, ნიკა თოდუა, ადელინა ბაქრაძე, ანა მანდარია, ნიკოლოზი ალინოჩენკო, ელეონორა კარაპეტიანი, მარიამ ელერდაშვილი, ინა მილენსკაია, ნინა ბელოუს, მარინა ჭელიძე, ედიტა კალანდაძე, ირინა ფრანგიშვილი, ანა მეგრელაძე, მანანა ფეიქრიშვილი, ნანა ჯიქია, გაგა ტარყაშვილი, ლია თავართქილაძე, რუსუდან თავართქილაძე, თამარ კმარიანი, ანა სირუნიანი, იზოლდა ჩილინგარიანი, ნინო დოგუზოვა, ნატო სლეპაკოვა, ფიქრია ნაროუშვილი, თეა ბეგოიძე, ლუკა თოდუა, სალომე აზნაურაშვილი, შორენა მოსემღვდლიშვილი, მარიამ ციხელაშვილი, გიორგი ბალანაძე, ლევან გულიკაშვილი, ნინო რთველიაშვილი, ბელა მაღრაძე, მარიამ ღადუა, ნანა დობორჯგინიძე, იამზე შუკაკიძე, ირინე კიკნაძე, სოფიო მაჭავარიანი, ეკა ხუნწარია, ლუკა დგებუაძე. Category: news