» » ცხოველთა დაცვის ათმა ორგანიზაციამ თბილისის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელობა ქმედუუნაროდ და თანამდებობისათვის არალეგიტიმურად ცნო

 

ცხოველთა დაცვის ათმა ორგანიზაციამ თბილისის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელობა ქმედუუნაროდ და თანამდებობისათვის არალეგიტიმურად ცნო

Author: GFPA on 17-10-2017, 14:49, views: 1166

7
ცხოველთა დაცვის ათმა ორგანიზაციამ თბილისის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელობა ქმედუუნაროდ და თანამდებობისათვის არალეგიტიმურად ცნო, ცხოველთა დაცვის 10 ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და 53 ცხოველთა მიმკედლებელი, შემფარებელი და დამცველი მოქალაქე აღნიშნული სააგენტოს ოფისთან მ/წლის 16 ოქტომბერს შეიკრიბა და ხელი მოაწერეს მიმართვას რომლითაც მოითხოვეს თბილისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობისაგან აღნიშნული სააგენტოს მოქმედი ხელმძღვანელობის უმოკლეს ვადაში შეცვლა და ახალი ხელმძღვანელობის ერთობლივად არჩევა, ასევე არჩევის წესში ცვლილების შეტანა, რომლის მიხედვითაც ქალაქ თბილისის მთავრობა ვალდებული გახდება სააგენტოს დირექტორი აირჩიოს და გაანთავისუფლოს თანამდებობიდან ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებთან შეთანხმებით.

1)ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2)ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას

3)2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისათვის რეგისტრირებულ პარტიებს/ბლოკებს/საინიციატივო ჯგუფს

 

 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული ცხოველთა დაცვის საქმიანობის ფორმებისა და მიზნების მქონე არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების მიმართვა/რეკომენდაცია:

ჩვენს ორგანიზაციებში დღემდე მრავალი შეტყობინება შემოსულა მოქალაქეთა მხრიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მხრიდან იზოლირებული ცხოველების(კატებისა და ძაღლების) იზოლირების შემდგომ მათი გაუჩინარების შესახებ, მათ შორის ჯანმრთელი, მიკედლებული და იდენტიფიცირებული. მოქალაქეები განცხადებებში ხაზგასმით აღნიშნავენ იმ გარემოებას რომ გაუჩინარებული ცხოველები იზოლირების შემდგომ თავშესაფრიდან ქრებოდნენ საეჭვო გარემოებებში, ხოლო მიზეზად აღნიშნული სააგენტოს სხვადასხვა თანამშრომლები ასახელებდნენ სხვადასხვა/ურთიერთგამომრიცხავ გარემოებებს. ქალაქ თბილისის მერიის ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობამდე ზოოლოგები (მაგალითად: იასონ ბადრიძე) ვარაუდობდნენ რომ ქალაქის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა დაახლოებით 25 000 ერთეული უსახლკარო ძაღლი, უმეტესი მათგანის ლიკვიდაცია 17 000 ერთეული შესყიდული ე.წ. ინგლისური მარილის მეშვეობით მოახდინა აღნიშნულმა ,,თავშესაფარმა"(რომელიც პირველ ჯერზე შედიოდა სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს შემადგენლობაში, ხოლო შემდგომ კი - სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო), ლიკვიდირებული ცხოველების ამსახველი ერთ-ერთი ვიდეო მასალა გასაჯაროვდა მ/წლის 4 ოქტომბერს, 10:30 საათზე, კვირას პრესკლუბში. აღნიშნულ მომსახურებაში ბიუჯეტიდან გახარჯულია 20 მილიონ ლარზე მეტი, მივიჩნევთ რომ აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს ფინანსების უშედეგო ხარჯვას, ცხოველებისა და მათი მიმკედლებლების უფლებების დარღვევას, ვინაიდან სააგენტოს ფუნქციონირებაში არ არის გათვალისწინებული ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების თითქმის არცერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს სახელმწიფოს აქვს აღებული ვალდებულება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით, რომლის მიხედვითაც გათვალისწინებულია ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია OIE-ს რეკომენდაციების მხედველობაში მიღება, ხოლო დასახელებული რეკომენდაციები ითვალისწინებენ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების უშუალო ჩართულობას და გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას უსახლკარო ცხოველთა პოპულაციის მართვის პროგრამებში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გადაუდებელ აუცილებლობად მივიჩნევთ უმოკლეს ვადაში შეუჩერდეს უფლებამოსილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორს თეიმურაზ ფხალაძეს, დირექტორის მოადგილეებს ლერი ქვარაიას და ალექსანდრე კოდუას და ამავდროულად მიღებულ იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების პროექტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ,,ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო’’-ს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ-ში ცვლილების შეტანის თაობზე, რომლის მიხედვითაც სააგენტოს დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნისა და თანამდებობიდან განთავისუფლების გადაწყვეტილებების მიღება ქალაქ თბილისის მთავრობამ უნდა მოახდინოს როგორც ქალაქ თბილისის საკრებულოს თანხმობით ასევე მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში 2017 წლის 4 ოქტომბრამდე რეგისტრირებული იმ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების უმრავლესობის თანხმობით(აკრედიტაციის გავლის ორგანო: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო) რომელთა წესდების მიხედვით საქმიანობის ფორმებსა და მიზნებში უკანასკნელი 1 (ერთი) წლის განმავლობაში განსაზღვრული არის ცხოველთა დაცვა. აგრეთვე აღნიშნულ თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატურის წარდგენა ქალაქ თბილისის მთავრობას უნდა შეეძლოს მხოლოდ 2017 წლის 4 ოქტომბრამდე რეგისტრირებული იმ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების უმრავლესობის თანხმობით რომელთა წესდების მიხედვით საქმიანობის ფორმებსა და მიზნებში უკანასკნელი 1 (ერთი)წლის განმავლობაში განსაზღვრული არის ცხოველთა დაცვა. ამავდროულად დასახელებულ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებთან შეთანხმებით და ასევე მათი ინიციატივით წამოყენებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უნდა იქნეს გატარებული, იმ საკითხებთან მიმართებაში რაც გავლენას ახდენს ქალაქ თბილისში არსებულ ცხოველებზე. შესაბამისად უნდა იქნეს შეტანილი ცვლილებები ზემოაღნიშნული ნორმატიული აქტის მეოთხე მუხლის პირველ ნაწილში და ასევე სხვა მუხლებში, რაც გათვალისწინებული იქნება გადაწყვეტილების პროექტით.

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

 

 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული ცხოველთა დაცვის საქმიანობის ფორმებისა და მიზნების მქონე არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების მიმართვა/რეკომენდაცია:

ჩვენს ორგანიზაციებში დღემდე მრავალი შეტყობინება შემოსულა მოქალაქეთა მხრიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მხრიდან იზოლირებული ცხოველების(კატებისა და ძაღლების) იზოლირების შემდგომ მათი გაუჩინარების შესახებ, მათ შორის ჯანმრთელი, მიკედლებული და იდენტიფიცირებული. მოქალაქეები განცხადებებში ხაზგასმით აღნიშნავენ იმ გარემოებას რომ გაუჩინარებული ცხოველები იზოლირების შემდგომ თავშესაფრიდან ქრებოდნენ საეჭვო გარემოებებში, ხოლო მიზეზად აღნიშნული სააგენტოს სხვადასხვა თანამშრომლები ასახელებდნენ სხვადასხვა/ურთიერთგამომრიცხავ გარემოებებს. ქალაქ თბილისის მერიის ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობამდე ზოოლოგები (მაგალითად: იასონ ბადრიძე) ვარაუდობდნენ რომ ქალაქის ტერიტორიაძე იმყოფებოდა დაახლოებით 25 000 ერთეული უსახლკარო ძაღლი, უმეტესი მათგანის ლიკვიდაცია 17 000 ერთეული შესყიდული ე.წ. ინგლისური მარილის მეშვეობით მოახდინა აღნიშნულმა ,,თავშესაფარმა"(რომელიც პირველ ჯერზე შედიოდა სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს შემადგენლობაში, ხოლო შემდგომ კი - სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო), ლიკვიდირებული ცხოველების ამსახველი ერთ-ერთი ვიდეო მასალა გასაჯაროვდა მ/წლის 4 ოქტომბერს, 10:30 საათზე, კვირას პრესკლუბში. აღნიშნულ მომსახურებაში ბიუჯეტიდან გახარჯულია 20 მილიონ ლარზე მეტი, მივიჩნევთ რომ აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს ფინანსების უშედეგო ხარჯვას, ცხოველებისა და მათი მიმკედლებლების უფლებების დარღვევას, ვინაიდან სააგენტოს ფუნქციონირებაში არ არის გათვალისწინებული ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების თითქმის არცერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს სახელმწიფოს აქვს აღებული ვალდებულება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით, რომლის მიხედვითაც გათვალისწინებულია ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია OIE-ს რეკომენდაციების მხედველობაში მიღება, ხოლო დასახელებული რეკომენდაციები ითვალისწინებენ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების უშუალო ჩართულობას და გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას უსახლკარო ცხოველთა პოპულაციის მართვის პროგრამებში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გადაუდებელ აუცილებლობად მივიჩნევთ უმოკლეს ვადაში დაიწყოს მოკვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნულთან დაკავშირებით და მიღებულ იქნეს სამართლებრივი რეაგირება.


თემურ ლაჭყეპიანი - ააიპ საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაცია, ირინა ლიკლიკაძე - ააიპ ცხოველთა მეგობრები, ქეთევან ინასარიძე - ააიპ ბუნებისა და ცხოველთა გადარჩენის ასოციაცია ნარა, თამარ აქუბარდია - ააიპ ცხოველთა უფლებების ადვოკატირების ცენტრი, გულნარა ფუტკარაძე-სეჩენიანი - ააიპ ცხოველთა სამყარო, შინდიკო რიჟამაძე - ააიპ უტყუარ მეგობარი, ვახტანგ უშვერიძე - ააიპ ვეგან ჯორჯია, ვახტანგ მამალაძე - ააიპ სრულიად საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება, ირმა მთიულიშვილი -ააიპ ცხოველთა დახმარების, უფლებების დაცვისა და რეაბილიტაციის ორგანიზაცია, ნინო რთველიაშვილი -ააიპ საქართველოს ფისომოყვარულთა კლუბი.

 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელობის ლეგიტიმაცია ასევე შეწყვეტილად ცნეს, ხელი მოაწერეს და შეუერთდნენ მიმართვას ცხოველთა მიმკედლებელი, შემფარებელი და დამცველი მოქალაქეები: ანა პილტოიანი, ნინო გოქაძე, მარი ბასელაური, მარიამ კიკნაძე. გიორგი ჩხიროძე, ლანა ლემონჯავა, ნატო მუმლაძე, ლულუ კალანდაძე, მარინა ტიკარაძე, ერმალო ურუშაძე, გიორგი ზუბიაშვილი, გიორგი გასიშვილი, ნატალია ბერაძე, ნიკა თოდუა, ადელინა ბაქრაძე, ანა მანდარია, ნიკოლოზი ალინოჩენკო, ელეონორა კარაპეტიანი, მარიამ ელერდაშვილი, ინა მილენსკაია, ნინა ბელოუს, მარინა ჭელიძე, ედიტა კალანდაძე, ირინა ფრანგიშვილი, ანა მეგრელაძე, მანანა ფეიქრიშვილი, ნანა ჯიქია, გაგა ტარყაშვილი, ლია თავართქილაძე, რუსუდან თავართქილაძე, თამარ კმარიანი, ანა სირუნიანი, იზოლდა ჩილინგარიანი, ნინო დოგუზოვა, ნატო სლეპაკოვა, ფიქრია ნაროუშვილი, თეა ბეგოიძე, ლუკა თოდუა, სალომე აზნაურაშვილი, შორენა მოსემღვდლიშვილი, მარიამ ციხელაშვილი, გიორგი ბალანაძე, ლევან გულიკაშვილი, ნინო რთველიაშვილი, ბელა მაღრაძე, მარიამ ღადუა, ნანა დობორჯგინიძე, იამზე შუკაკიძე, ირინე კიკნაძე, სოფიო მაჭავარიანი, ეკა ხუნწარია, ლუკა დგებუაძე. Category: news

Dear visitor, you are browsing our website as Guest.
We strongly recommend you to register and login to view hidden contents.
<
 • Articles: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
17 October 2017 23:00

maka zedelashvili

Reply
 • Usergroup: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
მინდა რომ გადადგეს ფხალაძე დაკავებლი თანამდებობიდან

Quote: maka zedelashvili
მინდა რომ გადადგეს ფხალაძე დაკავებული თანამდებობიდან

<
 • Articles: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
21 October 2017 19:21

tengiz chiqovani

Reply
 • Usergroup: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
ძალიანაც კარგი! ჩვენი ეზოდან წაიყვანეს ძაღლები და გააქრეს ,როცა თავშესაფარში მოიკითხეს მეზობლებმა, უკვე აღარ დახვდათ ცოცხალი, უკვე მოკლული ყოლიათ ამ სადისტებს! 20 მილიონი ლარი თუ აიღეს აბა სად წაიღეს ეს თანხა? გვეგონა რომ ცხოველებს ხმარდებოდა, თურმე ტყუილი ყოფილა. მოხარული ვარ თუ შეუწყვიტა ლეგიტიმაცია ცხოველთა დაცვამ, მომავალში თქვენს გვერდით მიგულეთ ცხოველთა დამცველებო!

<
 • Articles: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
30 March 2018 14:04

RichardSek

Reply
 • Usergroup: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
Наш разговор закончен, мне нечего сказать

-------


активатор windows 7 loader

<
 • Articles: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
4 April 2018 08:11

rolex replica

Reply
 • Usergroup: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
Have a natural attraction for women cosmetics and rolex replicaclothes, no more than two for men the most attractive one, is to make their own driving experience, happy and can serve as the facade of the car, another is to highlight the taste edify sentiment rolex replica . The replica rolex is undoubtedly the most fashionable accessories, wear a suit to attend the activities, but also get a decent match on the rolex replica.

<
 • Articles: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
12 April 2018 07:58

DavidJag

Reply
 • Usergroup: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
Оставьте мне ту тсвой номер аськи

----


бц садовая плаза

----

Мне студно за вас и себя друзья

----


бц зенит плаза

----

Чем тут пахнет... аааа снова споры

----


бц даниловский форт

----

Скоро вы увидите новые комменнтарии от меня

----


бизнес центр голутвинский двор

----

Снова я тут с вами

----


савеловский сити продажа офиса

----

Вот ссылки на недвижимость для вас в москве

----


бц орджоникидзе 11

----

Мы с вами вмесе достигнем небывалых высот!

----


бц автозаводский

----

Вот вам супер сайты для анализа

----


об этом сказано

<
 • Articles: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
10 May 2018 21:11

Josephnub

Reply
 • Usergroup: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
По поводу аренду писать сюда

-----


продажа под офис

<
 • Articles: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
24 May 2018 01:13

Anthonygot

Reply
 • Usergroup: Guests
 • Register: --
 • Status:
 

Add comments

Name:*
E-Mail:
Comment:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Security Code: *